Asteriks

Cookie verklaring

1. Inleiding
Dit is het Privacy Statement van Tulleken Executive Search (KvK:51158825). Het Privacy Statement wordt hierna ook wel aangehaald als “Privacy Statement” of als “Statement”. Tulleken Executive Search ontvangt persoonsgegevens in verband met haar dienstverlening,

• waarbij Tulleken Executive Search voor haar opdrachtgevers de juiste kandidaat zoekt voor vaste of tijdelijke posities;

• Tulleken Executive Search een gepaste functie zoekt voor kandidaten die een nieuwe stap in hun carrière willen zetten;

• na een plaatsing daarover met alle partijen evalueren;•en/of Tulleken Executive Search gesprekken voert met kandidaten in verband met te maken keuzes over hun toekomstige carrière. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), die vanaf 25 mei 2018 geldt, is Tulleken Executive Search bij het uitvoeren van haar dienstverlening verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Tulleken Executive Search is op de hoogte van de voorschriften die de AVG haar oplegt in verband met de verwerking van de door haar ontvangen persoonsgegevens en neemt deze en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving in acht op de in dit Statement beschreven wijze. Tulleken Executive Search waarborgt de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar website. Daarnaast probeert Tulleken Executive Search het contact met haar kandidaten, cliënten en andere relaties zo persoonlijk mogelijk te maken. Met dit Privacy Statement wordt u geïnformeerd over onder andere welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en hoe deze worden verwerkt. Ook wordt beschreven welke rechten u in dit verband heeft.

2. Gebruik van persoonsgegevens
Dit Statement is van toepassing op de persoonsgegevens die Tulleken Executive Search verwerkt van:

•(mogelijke) kandidaten;
• contactpersonen van opdrachtgevers;
• contactpersonen van organisaties waarvan Tulleken Executive Search diensten afneemt (hierna ook wel “leveranciers” genoemd);
• contactpersonen van organisaties waaraan Tulleken Executive Search diensten aanbiedt;
• personen met wie Tulleken Executive Search contact zou moeten opnemen om meer te weten te komen over kandidaten, waaronder door kandidaten opgegeven referenten;
• personen waarmee in noodgevallen contact moet worden opgenomen;
• overige relaties van Tulleken Executive Search. Om van de diensten van Tulleken Executive Search gebruik te kunnen maken, verstrekken de hierboven genoemde personen persoonsgegevens aan Tulleken Executive Search, of worden er door derden over deze genoemde personen persoonsgegevens aan Tulleken Executive Search verstrekt. Deze persoonsgegevens worden door Tulleken Executive Search uitsluitend gebruikt om haar diensten te kunnen uitvoeren. Indien deze persoonsgegevens niet aan Tulleken Executive Search worden verstrekt, kan Tulleken Executive Search haar diensten niet uitvoeren of geen gehoor geven aan de aan Tulleken Executive Search geuite verzoeken om contact op te nemen.

3. Soorten persoonsgegevens
Contactpersonen van opdrachtgevers verstrekken met name de benodigde contactgegevens van hun organisatie aan Tulleken Executive Search of de gegevens van de individuele contactpersonen binnen hun organisatie. Contactpersonen van leveranciers verstrekken met name de benodigde contactgegevens van hun organisatie aan Tulleken Executive Search of de gegevens van de individuele contactpersonen binnen hun organisatie.(Potentiele) kandidaten worden verzocht de voor hen relevante onder 3 opgesomde persoonsgegevens aan te leveren via info@tulleken.nu. Veel van deze informatie wordt door (potentiele) kandidaten aangeleverd in de vorm van een Curriculum Vitae (“CV”) en een motiveringsbrief. Gegevens die kunnen worden verwerkt zijn met name:
• Naam, contactgegevens zoals adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
• Geslacht;
• Nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats;
• Foto;•BSN nummer en identiteitsbewijs (indien wettelijk vereist);
• Gegevens omtrent salaris, declaraties, pensioenregeling en andere toepasselijke arbeidsvoorwaarden;
• Gegevens omtrent de (huidige) functie en dienstverband;
• Gegevens omtrent het arbeidsverleden en daarbij opgedane kennis en ervaring;
• Gegevens omtrent gevolgde en afgeronde opleidingen en trainingen;
• Gegevens omtrent het functioneren, feedback en daaraan gerelateerde informatie;
• Gegevens over lichamelijke en geestelijke beperkingen (indien deze van belang zijn voor de positie waarin uit interesse op wordt gereageerd of waarop wordt gesolliciteerd);
• Gegevens over mogelijke criminele veroordelingen (indien deze van belang zijn voor de positie waarin uit interesse op wordt gereageerd of waarop wordt gesolliciteerd);
• Informatie over interesses en behoeften ter zake van toekomstig werk;
• Aanvullende informatie die aan Tulleken Executive Search wordt verstrekt; Referentiedetails;
• Informatie die op verzoek van een kandidaat geraadpleegde referenten aan Tulleken Executive Search verstrekken;
• Informatie die opdrachtgevers over kandidaten aan Tulleken Executive Search verstrekken of die Tulleken Executive Search van derden ontvangt, bij voorbeeld via vacaturesites ed. Tulleken Executive Search wenst te benadrukken dat deze lijst van persoonsgegevens die Tulleken Executive Search verzamelt, mogelijk niet uitputtend is. Referenten verstrekken met name de benodigde individuele contactgegevens en hun positie binnen hun organisatie aan Tulleken Executive Search. De andere hiervoor genoemde contactpersonen, waaronder personen die zijn opgegeven om te contacteren in geval van nood, verstrekken met name de benodigde individuele contactgegevens.

4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
Met toezending van uw persoonlijke gegevens naar Tulleken Executive Search via info@tulleken.nu geeft u als(potentiële) kandidaat toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze informatie strekt ertoe om ervoor te zorgen dat wij u kunnen wijzen op vacatures van opdrachtgevers die toegespitst zijn op uw individuele omstandigheden en interesses en die kunnen aanbieden. Indien u bent benaderd voor een specifieke vacature, is toezending van deze gegevens noodzakelijk voor het kunnen voorbereiden van een prestatie van u als kandidaat aan de opdrachtgever. Tevens worden deze gegevens gebruikt voor onder andere de volgende doeleinden:

• toezending van een (vacature)overzicht;
• opnemen van contact bij een mogelijke voor u passende positie;
• opstellen kandidatendossier;
• opstellen van rapport van de gekwalificeerde kandidaat;
• om content en middelen optimaal af te stemmen op uw voorkeuren;
• om andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn. Contactpersonen van opdrachtgevers verstrekken met name de benodigde contactgegevens om ervoor te zorgen dat Tulleken Executive Search haar diensten in verband met de te sluiten overeenkomsten van opdracht kan leveren en de samenwerking soepel verloopt. Indien de contactpersoon van de opdrachtgever informatie aan Tulleken Executive Search verstrekt over hun organisatie in het belang van een verstrekte opdracht, kan Tulleken Executive Search deze informatie ook verwerken. Contactpersonen van leveranciers verstrekken met name de benodigde contactgegevens om ervoor te zorgen dat leverancier de diensten in verband met de te sluiten overeenkomsten aan Tulleken Executive Search kan leveren en de samenwerking soepel verloopt. Indien Tulleken Executive Search voornemens is uw persoonsgegevens voor (een) ander doeleinde(n) dan voornoemde verder te verwerken, zal Tulleken Executive Search u vóór die verwerking eerst alle relevante informatie over dat andere doeleinde aan u verstrekken. Referenten verstrekken met name de benodigde individuele contactgegevens en hun positie binnen hun organisatie aan Tulleken Executive Search om ervoor te zorgen dat u kunt bevestigen wat u al weet van een kandidaat met als doel dat deze kandidaat de door hem/haar gewenste baan kan krijgen. Zonder contactgegevens is het niet mogelijk om contact op te nemen. Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de AVG omdat:
• het noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van Tulleken Executive Search in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op vlak van privacy;
• Tulleken Executive Search in sommige gevallen moeten voldoen aan haar verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgevings-en overheidsinstanties;
• het in sommige gevallen noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer Tulleken Executive Search bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt;
• deze gegevens zijn verwerkt met uw toestemming die Tulleken Executive Search van tijd tot tijd van u verkrijgt. Tulleken Executive Search maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u, of u op vergelijkbare wijze treft.

5. Delen persoonsgegevens (Potentiele) kandidaten binnen Tulleken Executive Search en met derden
Wanneer u uw persoonsgegevens aan Tulleken Executive Search toestuurt, hebben de bij Tulleken Executive Search werkzame consultants en de administratieve en overige ondersteuners toegang tot uw gegevens. Om het efficiënt gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om u de beste diensten en/of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat Tulleken Executive Search uw persoonsgegevens aan derden verstrekt. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden: Aan potentiële werkgevers en/of opdrachtgevers: Tulleken Executive Search zal uw persoonsgegevens aan deze partijen kunnen versturen in verband met de afgesproken dienstverlening. Dit zal altijd pas na voorafgaand overleg met u worden gedaan.
• Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: Tulleken Executive Search kan andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens Tulleken Executive Search uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten en/of bijhouden van Website, het verschaffen van inhoud en/of bepaalde opties die de Website biedt, het opslaan van uw persoonsgegevens en verzorgen van de beveiligde opslag van onze gegevens (de netwerkbeheerder), het beheren van het netwerk, het leveren van marketingdiensten of het verschaffen van financiële updates op uw verzoek, het beheren van de tool voor een uit te voeren assessment. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
• Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten: Tulleken Executive Search zal persoonsgegevens delen ingeval Tulleken Executive Search van oordeel is dat zij daartoe verplicht is. Tulleken Executive Search heeft met bovenstaande partijen de benodigde verwerkersovereenkomsten gesloten. Eventueel zal contact opgenomen worden met door u als kandidaat opgegeven referenten om door u aangeleverde informatie te verifiëren. Dit zal zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Voor het overige worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan derden.

6. Bewaartermijn
De persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan verschillen per (categorie) persoonsgegevens. Met toezending van uw persoonsgegevens als (potentiele) kandidaat geeft u uitdrukkelijk toestemming dat uw persoonsgegevens voor de duur van 1 (een) jaar na de datum van toezending door Tulleken Executive Search wordt gebruikt. Indien hiervoor geen toestemming wordt verleend, zullen de persoonsgegevens binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure door Tulleken Executive Search worden verwijderd. Voor het verstrijken van de termijn van één jaar, neemt Tulleken Executive Search contact met u op met het verzoek of zij uw persoonsgegevens nog één jaar in haar bestand mag houden. Tulleken Executive Search bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze persoonlijke gegevens verzameld heeft. De persoonlijke gegevens van kandidaten waarmee Tulleken Executive Search op enig moment contact heeft gehad, worden in beginsel bewaard tot vijftien jaar na het laatste contact. De persoonlijke gegevens van kandidaten waarmee Tulleken Executive Search (nog) geen contact heeft gehad, worden in beginsel tot vijftien jaar bewaard. De persoonlijke gegevens van Websitebezoekers worden tot zes maanden na het laatste bezoek aan de Website bewaard. Kandidaten en Websitebezoekers kunnen Tulleken Executive Search verzoeken de persoonlijke gegevens eerder te verwijderen. Indien de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Tulleken Executive Search de persoonlijke gegevens heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal Tulleken Executive Search de persoonlijke gegevens verwijderen.

7. Rechten op informatie, inzage, correctie en wissen van persoonsgegevens
Krachtens de AVG heeft u de volgende rechten:
• Informatie en inzage: Het recht op toegang tot (inzage) en een afschrift van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om bevestiging te vragen of Tulleken Executive Search uw persoonsgegevens verwerkt. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u Tulleken Executive Search vragen om u een elektronisch afschrift van uw gegevens te sturen. Na ontvangst van uw verzoek zal Tulleken Executive Search u een kopie van de persoonsgegevens verstrekken. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan Tulleken Executive Search een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, in rekening brengen.
• Rectificatie Recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens: U heeft het recht van Tulleken Executive Search rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Door middel van onder andere een aanvullende verklaring kunt u aangeven welke gegevens (inmiddels) onjuist zijn onder vermelding van de juiste persoonsgegevens en eventueel de onvolledige persoonsgegevens volledig maken, waarbij de doeleinden zoals opgenomen in dit Statement door Tulleken Executive Search steeds in acht worden genomen.
• Verwijdering Recht op vergetelheid/om gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt op ieder moment een dergelijk verzoek indienen en dan zal Tulleken Executive Search nagaan of aan uw verzoek moet worden voldaan; dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichten die voor Tulleken Executive Search van toepassing zijn inzake het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij overeenkomstig de wet beslissen dat aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, moet worden voldaan, zal Tulleken Executive Search dit zonder onnodige vertraging doen. Tulleken Executive Search is ook verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering kunt u richten aan Philip Tulleken: info@tulleken.nu. Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt Tulleken Executive Search eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens, inclusief de potentiële werkgevers, hiervan op de hoogte.

8. Intrekken toestemming
Afhankelijk van de mate waarin het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming voordat Tulleken Executive Search een dergelijke intrekking heeft ontvangen. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan info@tulleken.nu.

9. Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Tulleken Executive Search deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Indien u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag Tulleken Executive Search uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door Tulleken Executive Search op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

10. Recht op het maken van bezwaar
Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het toesturen van een vacature(overzicht), hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde gebruikt.

11. Recht op het overdragen van gegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan Tulleken Executive Search heeft verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verkrijgt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Indien dat technisch mogelijk is, heeft u het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Tulleken Executive Search) aan de andere worden doorgezonden.

12. Indienen klacht
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die belast is met de behandeling van klachten over de naleving van de wettelijke vereisten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

13. Beveiliging van persoonsgegevens
Tulleken Executive Search heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de door Tulleken Executive Search verzamelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder maar niet beperkt tot beveiliging door wachtwoorden, beveiligde dataopslag, Tulleken Executive Search streeft ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om ervoor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Statement. Zoals uitgelegd onder “delen met derden” hierboven, deelt Tulleken Executive Search uw persoonsgegevens met een of meer van de daar genoemde derden. In de gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten, blijft Tulleken Executive Search toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikt Tulleken Executive Search over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd. Hoewel Tulleken Executive Search haar uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kan Tulleken Executive Search de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Tulleken Executive Searchzal strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen. Indien u uw computer met anderen gebruikers deelt, raadt Tulleken Executive Search u aan om de optie ‘onthoud mijn gegevens’ niet te selecteren wanneer de Website u die keuze biedt.

14. Versturen van persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Tulleken Executive Search zal uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar Tulleken Executive Search passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Voor het uitvoeren van uw rechten kunt u contact met Tulleken Executive Search opnemen via het volgende e-mailadres:info@tulleken.nu.

15. Marketingcommunicatie
Tulleken Executive Search stuurt in principe geen marketingcommunicatie per e-mail. Mocht Tulleken Executive Search dat in de toekomst toch willen doen, dan zal zij dat pas doen nadat u hiervoor eerst toestemming heeft gegeven.

16. Wijzigingen van dit Statement
Tulleken Executive Search behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit Statement van tijd tot tijd te wijzigen. Tulleken Executive Search zal wezenlijke wijzigingen van dit Privacy Statement door passende kennisgeving daarvan op haar website publiceren of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen. Uiteraard adviseert Tulleken Executive Search u ook regelmatig het Privacy Statement op haar Website te bezoeken om te bezien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

17. Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke en contact
Indien u meer wilt weten over dit Statement of vragen en/of opmerkingen heeft over uw rechten, de verwerking en onze verdere omgang ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en/of privacy in het algemeen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming Philip Tulleken. Hij is bereikbaar via het volgende e-mailadres: info@tulleken.nu of via de telefoonnummers: +31 (0)6 50831638.

Tulleken Executive Search November 2019